17/02/16

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בכימיה במתכונת לימודים חד-חוגית – דו"ח הוועדה המקצועית

  1. בישיבתה ביום 17.02.16 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר בוגר בכימיה (B.Sc) במתכונת חד חוגית.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.