14/07/15

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בהיסטוריה עם תזה וללא תזה – אישור הרכב ועדה

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה וללא תזה בהיסטוריה.
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. להלן הרכב הוועדה שאושר:
  • פרופ' (אמריטוס) דורון מנדלס – החוג להיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' שמואל פיינר – המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' אביעד קליינברג – המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
  • גב' דבורה קליין – מרכזת הוועדה מטעם מל"ג