28/09/16

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות

בישיבתה ביום 28.9.16  דנה הועדה לתכנון ותקצוב בעניין בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים ראשון  (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו חוגית, והחליטה כדלקמן:

על בסיס חוות דעת של היחידה להעסקת סגל לפיה-  חבר סגל אחד בתכנית עונה על החלטת סגל ליבתי וחברת הסגל השנייה טרם נקלטה, קיימת מניעה, בשלב זה להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים.

רק לאחר קבלת הודעת האוניברסיטה בדבר גיוס איש סגל בהתאם, כך שמניין אנשי סגל הליבה בתכנית לא יפחת משניים ,  תדון ות"ת בנושא בשנית ותעביר המלצתה למל"ג.