21/05/17

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית – המשך דיון מיום 28.9.2016

בישיבתה ביום 21.5.2017 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית.

לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית.