29/05/18

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ובהמלצות ות"ת וועדת המשנה להכרה, הסמכה ומדיניות אקדמית בנושא. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה הפתוחה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה המל"ג כדלקמן:
1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת, האוניברסיטה הפתוחה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והתאגידיים.
2. לפיכך, להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.
3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה הפתוחה תידרש לעמוד בהן.