16/05/18

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות

בישיבתה ביום 16.5.18 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה הפתוחה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלה:

  1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת האוניברסיטה הפתוחה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והתאגידיים.
  2. לפיכך, להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.
  3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה הפתוחה תידרש לעמוד בהן.