01/07/14

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית ולהסמיכה להעניק תואר זה באמצעות נוהל איגום קורסים

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהעבירו.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולאשר לאוניברסיטה הפתוחה את פתיחת תוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית באמצעות נוהל איגום קורסים, ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2017) להעניק תואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית.
  3. לבקש מאותם סוקרים שבחנו את התוכנית עד לשלב ההסמכה, להמשיך ולעקוב אחר התוכנית במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, כדי לוודא עמידה בקריטריונים האקדמיים המהותיים, המופיעים בגוף הדו"ח.
  4. לקראת שלב ההסמכה הקבועה, יבחנו הסוקרים באם ניתן יהא לתת הסמכה קבועה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית, לאור עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בתוכנית ויגישו המלצתם למל"ג.