18/06/14

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח ולהסמיכה להעניק תואר בתוכנית לימודים לתואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית – באמצעות נוהל איגום קורסים

  1. ב-21.5.14 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח ולהסמיכה להעניק תואר בתכנית לימודים לתואר בוגרA. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית, באמצעות נוהל איגום קורסים.
  2. ות"ת  ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר את פתיחת תכנית הלימודים ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר בתכנית זו, בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר, ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל איגום קורסים של ות"ת ומל"ג.
  3. ות"ת מפנה את תשומת לב המל"ג להערת הסוקרים לגבי מספר קורסים הנדרש בשלב פיתוח התוכנית.