23/06/20

בקשת האוניברסיטה הפתוחה לרישום הדגשים על תעודת הבוגר

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת פורום יו"ר ועדות המשנה התחומיות בנושא שבנדון והיא מחליטה שלא לאפשר לאוניברסיטה הפתוחה לציין הדגשים על גבי תעודת הבוגר החל משנת הלימודים תשפ"א וזאת בהתאם להחלטות המל"ג מיום           20.12.2005 בדבר מהות התואר הראשון- התמחויות ומגמות בתואר ראשון ומיום 13.5.2014 בנושא עדכון נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת.