04/07/18

בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול להקים מבנה לאקדמיה – שלב א'

בישיבתה ביום 4.7.2018 הוצגה בות"ת בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים לבנות תוספת אגף בבניין האקדמיה. ות"ת מחליטה  לאשר את הבקשה כמפורט להלן:

 1. בנייה בשטח של 1,933 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת המוערכת ב-22.66 מיליוני ₪.
 2. השתתפות ות"ת בסכום של 9.4 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:
 • מימון יתרת הבניה בסך כולל של כ-13.26 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
  • השתתפות הרל"י בסך של 5.5 מיליוני ₪.
  • השתתפות מפעל הפיס בסך של 3 מיליוני ₪.
  • תרומת קושנר בסך של כ-2.895 מיליוני ₪.
  • הכנסות המוסד שיועדו לבינוי האגף החדש בסך של 1.864 מיליוני ₪.
 • באחריות האקדמיה למוסיקה ומחול לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת האגף שנאמדות בכ-390 אלפי ₪ מתקציבה השוטף, תוך שמירה על איזון תקציבי.