15/08/18

בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי

בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 בנושא בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי, במסגרת המח"ר של מכון לב, והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. לאור המדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגברת שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, לאשר מבחינה תכנונית לטכניון ולמכון לב להגיש בקשה לקיים מתכונת לימודים משותפת כמבוקש, לרבות מכינה שתתקיים במח"ר מכון לב שתאפשר אפיק מעבר לטכניון.
  2. הואיל והמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד, לרשום בפניה את הצהרת מכון לב והטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות במחזורים הבאים.
  3. למען הסר ספק, המח"ר והמכינה יהיו כפופים לכל הכללים, ובפרט לכללי המח"רים והמכינות כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת.