12/04/16

בקשת הטכניון לאישור "חוג לאחר תואר" של "מוסמך למדעים בהוראה" (תוכנית מבטים) בהיקף של 36 נ"ז – בהמשך להחלטת המל"ג מיוני 2014 בנושא הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח אמנות בשיתוף ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה והנדסה בנושא שבנדון. לאור חוות דעת אגף התכנון של ות"ת כי ישנו צורך לאומי במורים במקצועות המדע והטכנולוגיה מחליטה מל"ג לאשר לטכניון לקיים את תוכנית מבטים כחוג לאחר תואר בהיקף של 36 נ"ז.