10/08/16

בקשת הטכניון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ומידע – לקראת פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 10.8.2016 דנה ות"ת בבקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (Sc) בהנדסת נתונים ומידע.
  2. אין מניעה לאפשר פרסום התכנית לתואר ראשון (Sc) בהנדסת נתונים ומידע והרשמת סטודנטים אליה בכפוף לקבלת מכתב מהנהלת הטכניון ובו יופיעו ההתחייבויות הבאות:
  • הטכניון יישא בגירעונות התכנית המתוכננים והלא מתוכננים (ככל שיווצרו).
  • הטכניון יוכל לפתוח את התכנית רק לאחר שתתקבל חוות דעת חיובית של היחידה לשכר ותנאי העסקה ולאחר שיימצא עומד בכל ההתניות (ככל שיהיו כאלה).
  • הצוות המנהלי יעביר אישור למוסד לפתיחת התכנית וכתנאי לפתיחתה בפועל.