03/03/15

בקשת הטכניון לקבל "אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 3.3.2015 בבקשת הטכניון לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי בקשת הטכניון לקבלת "אוטונומיה" עומדת בתנאי האישור לקבלת "אוטונומיה", על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה ה"אוטונומיה").
  3. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי (מיום 3.3.2015) ומחליטה להעניק לטכניון אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד מרץ 2018), וכפוף לתנאים המופיעים בסעיף ג. 1-18 וסעיף ד. 1-11, המופיעים בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 533/12 מיום 10.9.2013 (מתווה "האוטונומיה").
  4. החלטה זו של המועצה להשכלה גבוהה, להעניק לטכניון אישור "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, קצוב לתקופת הזמן של 3 שנים (עד מרץ 2018), מותנית באישור מליאת ות"ת.
  5. למען הסר ספק, יובהר כי, במסגרת פתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני על פי ה"אוטונומיה", על הטכניון לעמוד בכל ההחלטות הקונקרטיות והרוחביות של ות"ת מל"ג ומדיניותן בנושאים השונים.