22/01/14

בקשת הטכניון – מכון טכנולוגיה לישראל, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.U.E. בהנדסה עירונית

  1. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצות הסוקרים שבדקו את בקשת הטכניון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני U.E בהנדסה עירונית.
  2. בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף התקציבים, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את הבקשה.