09/08/16

בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ומידע

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל באשר לבקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת נתונים ומידע והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על הדו"ח שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ((B.Sc. בהנדסת נתונים ומידע ולרשום אליה סטודנטים. אישור זה הינו בכפוף לאישורה של ות"ת בישיבתה הקרובה.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. לבקש מהוועדה הבודקת/סוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.