22/01/14

בקשת הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, לפתוח תוכנית לימודים משולבת לקראת תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חומרים וביולוגיה

  • ות”ת מחליטה להעביר למל”ג את המלצת הסוקר שבדק את בקשת הטכניון לפתוח תוכנית לימודים משולבת לקראת תואר ראשון .Sc בהנדסת חומרים וביולוגיה.
  • בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף התקציבים, ממליצה ות”ת למל”ג לאשר את הבקשה.