10/11/15

בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים את תוכנית הלימודים לתואר בוגר (B.Sc.) בהנדסה כימית בשפה האנגלית

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר B.Sc.)) בהנדסה כימית בשפה האנגלית, והיא החליטה כדלקמן:

  1. לאור הזהות המתקיימת בין תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה כימית המתקיימת בעברית לתוכנית המוצעת בשפה האנגלית, לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה כימית בשפה האנגלית, לתקופה של שנתיים, דהיינו עד סוף שנה"ל תשע"ז.
  2. בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה מיום 10.9.2013, ימונה סוקר לליווי תוכנית הלימודים באנגלית, אשר בתום שנה מהפעלת התוכנית יחל את בדיקת זהות התוכנית ויוודא כי אם ישנם הבדלים, הם אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית.
  3. המועצה רושמת בפניה את הצהרת הטכניון כי התוכנית בשפה האנגלית לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית, ככל שזו תיפתח ולא תפגע בה.