04/11/15

בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה – אישור פרסום והרשמה

א. בישיבתה ביום 4.11.15דנה ות"ת בבקשת המכון הטכנולוגי חולון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בטכנולוגיות למידה.

 

ב. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בטכנולוגיות למידה.