20/04/16

בקשת המכללה האקדמית אחוה להקמת מבנה ללימודים מתקדמים ומדעי החיים

לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה מחליטה ות"ת  לאשר את בקשת מכללת אחוה להקמת מבנה ללימודים מתקדמים ומדעי החיים, בכפוף להתניות הבאות:

  1. אישור לבנייה בשטח של 3,765 מ"ר ברוטו ובעלות של 34 מיליון ₪ כמפורט במסמך.
  2. אישור השתתפות ות"ת בסכום של 11.285 מיליון ₪ בהתאם לנתח התקציבי שנקבע למכללה ולתעריפי ההשתתפות בבינוי (השתתפות ות"ת נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו).
  3. האישור מותנה במימון יתרת הבניה בגובה 19.1 מיליון ₪ ממקורות המכללה.
  4. כמו כן, האישור מותנה בכיסוי ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקה הנאמדות בכ-694 אלף ₪, מתקציבה השוטף של המכללה.