20/04/16

בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי

  1. בישיבתה ביום 20.04.2016 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים "מוסמך בהוראה" (Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי.