30/03/16

בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע – דו"ח הוועדה המקצועית

  1. בישיבתה ביום 30.03.2016 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים (Sc.) במערכות מידע במתכונת לימודים חד-חוגית.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים במערכות מידע במתכונת לימודים חד-חוגית.