26/12/17

בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים לימודים בזמן חלקי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא מחליטה לקבל את נימוקי המכללה במכתבה מיום 4.4.2017 ולאמץ את המלצת ועדת המשנה ולאשר את בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים תוכנית לימודים תואר ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה בזמן חלקי (פריסה של שני ימים בשבוע, 9 סמסטרים). אישור הבקשה כפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא לימודים בזמן חלקי.