25/03/20

בקשת המכללה האקדמית אחוה לשנות את סימול התואר ושם התוכנית לתואר Ed.M במינהל מערכות חינוך, לתואר שני (M.A) בניהול ציבור וחינוך עם שתי התמחויות לבחירה: (א) מינהל ציבורי (ב) מינהל מערכות חינוך

  1. בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לשנות את סימול התואר ושם התכנית  לתואר M.Ed במנהל מערכות חינוך, לתואר שני M.A בניהול ציבור וחינוך עם שתי התמחויות לבחירה: א. מינהל ציבור. ב. מינהל מערכות חינוך.
  2. אין מניעה מההיבטים התקציביים והתכנונים להמליץ למל"ג לאשר את שינוי סימול התואר מ – M.Ed. לתואר M.A., יחד עם זאת ות"ת מבקשת כי ועדת המשנה התחומית תדון בסוגיות שעלו בחוות הדעת התכנונית שהוגשה לות"ת לגבי שם תכנית הלימודים המבוקש. לאחר דיון זה תדון ות"ת שנית בנושא.

התקיימה הצבעה:

5 בעד –פה אחד