12/06/19

בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A) עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

1. בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות.
2. אין מניעה מן ההיבטים התכנוניים, תנאי העסקת הסגל ומשפטיים בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית אחווה פרסום והרשמה לתכניות הלימודים לתואר שני עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות.
3. לאור החשיבות התכנונית והצורך הלאומי בהכשרת פסיכולוגים קליניים באזור הדרום לאוכלוסיות מיוחדות ובהינתן הגרעון התקציבי המשמעותי הצפוי מהפעלת תוכנית זו עם מספר סטודנטים נמוך מ-25 במחזור, ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת התוכנית לשני מחזורים עם 15 סטודנטים בכל מחזור בכפוף לתנאים הבאים:

3.1 בטרם פתיחת הרישום לתוכנית, יציג המוסד מקור תקציבי למימון גרעון זה שאינו מתקציבו השוטף של המוסד, בן אם מעודפיו הצבורים של הוד ובין אם מתרומות.

3.2 בטרם פתיחת הרישום לתכנית, יתחייב המוסד בפני ות"ת על המשך פעילות מאוזנת לפחות של המוסד בהינתן פתיחת התוכנית.

4. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לעקוב אחר מצבו הפיננסי של המוסד ולבחון את תקציב התוכנית לקראת הסמכת התוכנת ופתיחת המחזור השלישי.
5. פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תותנה בהמצאת הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית אחווה לבין מקומות ההכשרה.