09/06/15

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים במדעי החברה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים במדעי החברה.
  3. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 20.5.2015:
  • התוכנית תחליף את התוכנית לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים בחסות אוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, מוצע כי מספר הסטודנטים בתוכנית לא יעלה על 450 בהפעלה מלאה.
  • ות"ת מפנה את תשומת לב המכללה כי מצופה ממנה לקראת החומש הבא לפעול לפתיחת תוכניות שיש בהן פוטנציאל לשוק התעסוקה ובמקביל להפחית את מספר הסטודנטים בתוכנית הרב תחומית.
  1. לחייב את המכללה האקדמית אשקלון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אשקלון אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון רב תחומי המתקיים באוניברסיטת בר-אילן.
  2. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הוועדה.
  3. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".