20/05/15

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים במדעי החברה

בישיבתה ביום 20.5.2015  החליטה ות"ת לאמץ את המלצת תת הועדה שדנה בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים במדעי החברה כדלהלן:

א. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) בלימודים רב-תחומיים במדעי החברה.

ב. התכנית תחליף את התכנית לתואר ראשון בלימודים רב-תחומיים תחת אוניברסיטת בר-אילן. כמו כן, מוצע כי מספר הסטודנטים בתכנית לא יעלה על 450 בהפעלה מלאה.

ג. ות"ת מפנה את תשומת לב המכללה כי מצופה ממנה לקראת החומש הבא לפעול לפתיחת תכניות שיש בהן פוטנציאל לשוק התעסוקה ובמקביל להפחית את מספר הסטודנטים בתכנית הרב תחומית.