20/05/15

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בעבודה סוציאלית

א. בישיבתה ביום 20.5.15 דנה תת הועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בעבודה סוציאלית .

ב. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית.

ג. פתיחת התוכנית בפועל בשנת הלימודים תשע"ו תותנה בקבלת הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה המעשית.