04/03/14

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור, ולרשום אליה תלמידים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אורלי מנור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות

הציבור, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים, בכפוף לתנאים הבאים:

א.         על המכללה לעבות את מצבת הסגל ולהוסיף חבר סגל בכיר בתחום בריאות הציבור תוך שנתיים מקבלת האישור לפתיחת תוכנית הלימודים, דהיינו עד מרץ 2016.

ב.         לחייב את המכללה האקדמית אשקלון, כנהוג במועצה להשכלה גבוהה, להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי המכללה האקדמית אשקלון אינה מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון בבריאות הציבור, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר, לא תוסמך להעניק תואר ראשון בבריאות הציבור.

3. הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה ותעקוב אחר יישום המלצותיה, בין היתר הוספת חבר סגל בכיר בתחום בריאות הציבור.