15/03/17

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בכלכלה יישומית

  1. בישיבתה ביום 15.3.17 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (A.) בכלכלה יישומית.
  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית אשקלון, פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (A.) בכלכלה יישומית.