03/03/15

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בקרימינולוגיה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גיורא רהב על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בקרימינולוגיה ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה בקרימינולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני בקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. לבקש מהוועדה הבודקת להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו ותשע"ז). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.