23/07/13

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית אשקלון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3  להמלצת הוועדה לפיה:  א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אשקלון  אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות; וב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בכלכלה וחשבונאות  היא מתחייבת להעניק לסטודנטים רשת ביטחון כפי שפירטה בדיווחה למל"ג.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.