10/02/15

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית במח"ר

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במח"ר בהתאם לתוכנית הלימודים וההבהרות שניתנו למומחה.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש פברואר 2017).
  4. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי מומחה לקראת המשך אישור הפעלתה.
  5. כניסת ההחלטה דלעיל לתוקף תהיה בכפוף לתוצאות הדיון במל"ג לאחר שיתקיים דיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא.