09/12/14

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול במח"ר

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול במח"ר.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש אוקטובר 2016).
  4. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.