19/10/21

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד במסגרת המח"ר

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל על אודות בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד במסגרת המח"ר, והיא מחליטה כלהלן:

  1. לאפשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד במסגרת המח"ר.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית, ימונה סוקר לבדיקת התוכנית וזהותה לתוכנית האם, לרבות הזהות בין הקורסים, זהות סגל ההוראה, זהות הבחינות ומועדיהן. בנוסף, ובהתאם ל"נוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות", עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר לבדיקה השוואתית נוספת.