22/01/14

בקשת המכללה האקדמית אשקלון לתמיכת ות"ת בפרויקט בניין מדעי החיים

ות"ת מחליטה לאשר הקמת בניין מדעי החיים בקמפוס המכללה האקדמית אשקלון, בכפוף להתניות הבאות:

  1. בניה בשטח של 897 מ"ר ברוטו, מזה 591 מ"ר נטו ינוצל לטובת תפקודים אקדמיים.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו בסך של 8,392 אלפי ₪.
  3. השתתפות ות"ת בסכום של 4,252 אלפי ₪, (במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו).
  4. מימון יתרת הבניה מתרומה ייעודית על סך 379 אלף ₪ מד"ר פיליפ פרוסט, והיתרה בסך של 3,761 אלפי ₪ מקרנות ייעודיות של המוסד.
  5. השתתפות ות"ת ניתנה לאחר שנבחנה יכולת המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות ב-407 אלפי ₪, מתקציבה השוטף, וכן נתקבלה התחייבותה לממן עלויות אלו  לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.