21/07/21

בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה – בדיקה פיננסית נוספת

1. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 27.4.2021 קיימה הוועדה לתכנון ולתקצוב דיון נוסף ביום 21.7.2021 בבקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.

2. בפני ות"ת הונחו חוות הדעת המעודכנת של רואה החשבון מטעם מל"ג/ות"ת בנושא עמידת המוסד בתנאי הסף הפיננסיים הנדרשים לצורך קבלת היתר מאת המל"ג, וכן תגובות המוסד.

3. לאחר בחינת הנושא סבורה ות"ת כי אין מקום לשנות מהחלטתה הקודמת מיום 18.3.2021 על נימוקיה לפיה המוסד לא ביסס היתכנות לאיתנות פיננסית כנדרש לצורך קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה. ות"ת מאמצת את הטעמים המפורטים בחוות דעת רואה החשבון, שעיקרם הם:

א.       המוסד הציג אומדן תקציבי אשר אינו מבוסס כנדרש בתנאי הסף ואשר היתכנותו לא הוכחה כנדרש ע"י המוסד. ובתוך כך:

ב.       שכר הלימוד הגבוה שהוצג בבסיס התקציב כשכר הלימוד שאותו יגבה המוסד מהסטודנטים מבוסס על הערכות תיאורטיות שאינן מספקות, כך גם בהקשר למספר הסטודנטים הצפוי. לפיכך נראה, כי האפשרות של המוסד לגבות בפועל את שכר הלימוד האמור בתקציב הצפוי, אינה ריאלית. זאת במיוחד כיוון שמדובר במוסד חדש לא מתוקצב, ללא מוניטין, הפועל בשוק תחרותי בו המתחרים הינם בעלי יתרון של מוניטין וניסיון.

ג.        בסיס ההוצאות של המוסד שהוצג חסר ואינו מבוסס כראוי.

ד.       האמור בסעיפים א-ג לעיל הינו חרף הזדמנויות רבות שניתנו למוסד לבסס כנדרש את תקציבו.

ה.       נוסף על האמור לעיל, עולה כי הכנסה של כשני מיליון ₪ המוצגת בבסיס התקציב בגין קבלת פעילות שאינה אקדמית, אינה יכולה להיחשב בבסיס התקציב בשל היותה זמנית. זאת מעבר לסימני שאלה שהועברו למוסד בהקשר להיתכנותה, ואשר לא נענו.

4. לאור האמור הות"ת שבה וממליצה למל"ג לדחות את בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכיוון שלא הוכיחה עמידה בתנאי הסף במישור התקציבי/פיננסי, כפי שנקבעו בהחלטת המל"ג בנושא קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה.