02/09/21

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לאישור עסקה כלכלית משמעותית להקמת מבנה לאומנויות ומדעים ומבנה החדשנות

בישיבתה ביום 2.9.21 דנה ות"ת בפרויקטים בפיתוח פיזי של המכללה האקדמית בית ברל במסגרת אישור עסקה כלכלית משמעותית ומחליטה כדלהלן:

1. לאור מצבה הכספי האיתן של המכללה ובהתבסס על הנתונים שהציגה ועל מקורות המימון העצמיים עליהם התחייבה (ללא השתתפות ות"ת), ות"ת אינה רואה מניעה, מבחינת איתנותה הכספית של המכללה, לאשר את בקשת המכללה לצאת לבינוי מבנה המדעים והאומנויות בהיקף 2,373 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-31 מיליוני ₪ בכפוף לתנאים שלהלן:

  • מימון עלות הבניה מתקציבי המכללה שנאמדת בכ-31 מיליוני ₪
  • באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-600 אלף ₪ בשנה.

2. כמו כן, לאור יציאת המכללה לבינוי מבנה החדשנות ללא אישור ות"ת כמקובל, המכללה לא תוכל להגיש בקשות לקבלת מימון מנתח הפיתוח הפיזי של ות"ת עד לסיום התכנית הרב שנתית הבאה (הצפויה להסתיים בתשפ"ח) בדומה למקרים אחרים