18/01/17

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני (M.Teach) ללא תזה בהוראת המתמטיקה / מדעים / אנגלית במסלול העל-יסודי – אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 18.01.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכניות לימודים לתואר שני ללא תזה (Teach) בהוראת המתמטיקה / מדעים/ אנגלית במסלול העל-יסודי.
  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (Teach) בהוראת המתמטיקה / מדעים/ אנגלית במסלול העל-יסודי.