28/07/15

בקשת המכללה האקדמית בית ברל לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" בלשון וספרות ערבית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי (ג'-י') ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית (בנוסף לתוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת במכללה במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי)

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת בית ברל לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" בלשון וספרות ערבית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי (ג'-י') ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית.