12/02/19

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לאישור הארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 8.1.2019 בנושא בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד, מר עיבל גלעדי, המכהן כיו"ר הוועד המנהל מאז יוני 2004 ובחנה את הסבר המוסד בדבר הצורך בחריגה מתקופת הכהונה המותרת ונימוקי בקשתו להארכת הכהונה בחצי שנה נוספת וזאת עד שיסתיים תהליך החיפוש והגיוס של יו"ר ועד מנהל חדש. מאחר שמדובר בחריגה מהנחיות המועצה להשכלה גבוהה בעניין משך כהונת יו"ר הוועד המנהל לפיהן משך כהונת יו"ר הוועד המנהל לא יעלה על 9 שנים, המל"ג מחליטה כלהלן:

  1. לקבוע כי התנהלות המכללה אשר יזמה שינויים בתקנון המוסד כך שתתאפשר הארכת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל הינה בניגוד להחלטות מל"ג והנחיותיה, המתירות תקופה מקסימלית של 9 שנות כהונה ליו"ר הוועד המנהל ואינה מקובלת עליה. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והתאגידי, כולל תיקון תקנון המוסד לאלתר כך שיעמוד באופן מלא בהנחיות המל"ג.
  2. על אף האמור לעיל, כדי לאפשר הליך מסודר לאיתור יו"ר ועד מנהל חדש ולמנוע פגיעה במוסד ובסטודנטים הלומדים בו, להיענות בחיוב לבקשת המכללה ולאפשר את המשך כהונתו של יו"ר הוועד המנהל הנוכחי וזאת עד לא יאוחר מחודש יוני 2019 המועד בו יחל היו"ר החדש את תפקידו.
  3. על המוסד להגיש למל"ג עד סוף חודש מרץ 2019 דיווח על אודות התקדמות תהליך האיתור והמינוי של יו"ר הוועד המנהל וכן נוסח מתוקן של התקנון בהתאם לאמור לעיל.