10/11/15

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להוספת אשכול לימודים בניהול עסקים קטנים ובינוניים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית (בהתאם לנוהל הוספת מסלול)

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה  לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי הוספת האשכול בניהול עסקים קטנים ובינוניים במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית (ללא ציון האשכול ע"י התעודה).