22/03/16

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להוספת אשכול לימודים בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית (בהתאם לנוהל הוספת מסלול)

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון, ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה מיום 12.1.2016, והחליטה לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי הוספת אשכול לימודים בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית (ללא ציון האשכול ע"ג התעודה), ובלבד שהאשכול ימשיך לעמוד בכל ההנחיות של המל"ג בנושא (נוהל הוספת מסלול מיום 13.5.2014)