22/12/15

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית בלוגיסטיקה

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלוגיסטיקה.