13/08/14

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים כלליים במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית

 

  1. ות"ת דנה בישיבתה בתאריך ב-13.8.14 בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים כלליים במתכונת חד חוגית ודו חוגית.
  2. לאור חוות הדעת של אגף תקצוב וחוות הדעת של תנאי העסקה ושכר מחליטה ות"ת להעביר את המלצת הועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי וממליצה למל"ג לאשר את הבקשה בהתאם להתניות הבאות:
    א. יש להגביל את היקף הסטודנטים בתכנית עד ל-200 סטודנטים במחזור ועד 600 סטודנטים בהפעלה מלאה (זאת בהתאם לאישור שניתן במסגרת תכנית החומש) .
    ב. היקפי ההעסקה של הסגל האקדמי בתוכנית נבדקו על דינו וניתנו הערות לגבי היקף ותנאי העסקתם של עשרה חברי סגל. מתשובת המוסד עולה בין היתר כי לשני ראשי חטיבות בעלי מינוי מרצה משולם שכר גבוה מדרגתם האקדמית ובנוסף משולמת תוספת תפקיד שלא בהתאם להנחיותינו. אישור הפעלת התוכנית לעניין סגל התוכנית מותנה בהסדר ו/או תיקון הליקוי דלעיל.