11/09/13

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית – דו"ח הוועדה הבודקת

ות"ת מחליטה  להעביר למל"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך במתכונת חד חוגית ודו חוגית וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של אגף התקציבים ואגף שכר ומנהל.