27/04/20

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) דו חוגי בממשל וחברה אזרחית – אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 27.4.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו חוגי בממשל וחברה אזרחית.
  2. אין מניעה מבחינת ות"ת מן ההיבטים התקציביים, תכנוניים והעסקת הסגל, להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון דו חוגי בממשל וחברה אזרחית למכללה האקדמית גליל מערבי.