27/04/20

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בקרימינולוגיה – אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 27.4.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A) ללא תזה בקרימינולוגיה.
  2. אין מניעה מבחינת ות"ת מן ההיבטים התקציביים, תכנוניים והעסקת הסגל, להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בקרימינולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי.