04/03/14

בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את חוות הדעת שהגיש המומחה ולאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית.
  3. התוכנית תיבדק שוב ביחד עם התוכנית במתכונת חד-חוגית לקראת תום ההסמכה הזמנית (יוני 2016) של המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה.