10/02/15

בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה במסגרת המח"ר (לגברים חרדים)

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בביוטכנולוגיה במסגרת המח"ר לבנים חרדים.
  2. אישור ההפעלה ניתן שנתיים (דהיינו, עד חודש ינואר 2017).
  3. בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכנית, תיבדק זהות התוכניות במוסד האם ובמח"ר ע"י סוקר.